.

1.slovenský pohár TOB 19.9.2020 Bátovce

16.08.2020 16:34

 

 Na tomto linku si môžte stiahnuť wordovský dokument rozpisu pretekov:  TOB Slovenský pohár 2020.doc (216576)

 

Turistický oddiel mládeže, ZŠ Bátovce a Regionálna rada KST Levice

usporiadajú

1. slovenský pohár TOB 19.9.2020 v Bátovciach

 

     

       

Rozpis  pretekov

A. Všeobecné ustanovenia

 

1.

Názov a stupeň pretekov:

1. slovenský pohár v TOB, klasifikačný pretek 1. stupňa

2.

Usporiadateľ:

Sekcia mládeže KST

 

 1. Technický organizátor:   TOM ZŠ Bátovce a Regionálna rada KST Levice

 

 1. Termín a miesto konania:   19. 9. 2020  Bátovce - Lipovina

 

 1. Kategórie a dĺžka tratí:

 

4.

Kategórie a dĺžky tratí:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kategória

vek

rok narodenia

dĺžka trate

 

 

 

 

najmladší žiaci, žiačky (NMZI, NMZY)

7 - 10 rokov

2013 -2010

2 - 3 km

 

 

 

 

mladší žiaci, žiačky (MZI, MZY)

11 - 12 rokov

2009 - 2008

2 - 4 km

 

 

 

 

starší žiaci, žiačky (SZI, SZY)

13 - 15 rokov

2007 - 2005

2 - 4 km

 

 

 

 

dorastenci, dorastenky (DI, DY)

16 - 18 rokov

2004 - 2002

4 - 6 km

 

 

 

 

muži, ženy – A (MA, ZA)

19 - 35 rokov

2001 - 1985

4 - 6 km

 

 

 

 

muži, ženy – 36+ (M36, Z36)

36 - 49 rokov

1984 - 1971

4 - 6 km

 

 

 

 

muži, ženy – 50 (M50, Z50)

50 rokov a viac

1970 – a skôr)

4 - 6 km

 

 

 

 

 

 

Prípravka (dieťa so sprievodom) P

do 7 rokov

2013 a mladší

1 – 3 km

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Termín a adresa pre prihlášky:

 

Prihlášky s uvedením mena pretekára, oddielovej príslušnosti, kategórie, roku narodenia, je potrebné zaslať najneskôr do 9. 9. 2020 na e-mail: tombato@zoznam.sk Po tomto termíne nebude možné prijať prihlášku!

Žiadame vedúcich oddielov aby meno pretekára písali do prihlášky správne. Zdrobneniny, prezývky a iné tvary NEPÍSAŤ, ak tak nieje uvedené v rodnom liste.

 

7. Funkcionári pretekov:

Riaditeľ pretekov :  Igor Gašpar

Hlavný rozhodca : Jaroslav Mrázek

Počtárska komisia a prezentácia: Mgr. Valéria Sekerešová

  Hlavný staviteľ tratí: Ľudovít Izák, Miloš Maťo

 

8. Podmienky účasti:

SP v TOB sa môžu zúčastniť členovia KST a ostatných organizácií: - platný členský preukaz s fotografiou. Neorganizovaní žiaci, dorastenci a dospelí: - akýkoľvek preukaz obsahujúci meno a priezvisko, dátum narodenia a fotografiu (cestovný pas, občiansky preukaz, preukaz na zľavu a pod.). Všetci pretekári musia mať Preukaz poistenca. Pretekári do 18 rokov musia mať potvrdenie o lekárskej prehliadke nie staršie ako jeden rok, alebo Čestné prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti absolvovať preteky platné pre súťažnú sezónu, podpísané rodičom alebo zákonným zástupcom.

 

Poučenie o hygienickom opatrení !!!

Nakoľko sa jedná o hromadné športové podujatie je potrebné zo strany organizátorov  zabezpečiť dezinfekčné a hygienické opatrenie súvisiace
so šírením ochorenia na COVID.

Pri prezentácii odovzdá vedúci pretekárov mladších ako 18 rokov, vyhlásenie o dezinfekčnosti  podpísané rodičom nie vedúcim, vyhlásenie rodič podpisuje s dátumom v deň odchodu dieťaťa z domu, čiže 18. alebo 19. 9. 2020. Počas cestovania zodpovedá za dezinfekčnosť pretekárov vedúci. Ostatní pretekári a účastníci starší ako 18 rokov toto vyhlásenie podpisujú pri prezentácii. Do areálu školy/pretekov majú prístup len osoby, ktoré predložia vyhlásenie o dezinfekčnosti, prešli meraním teploty, ktorá nebola zvýšená a dezinfekciou rúk. Žiadame všetkých účastníkov aby po vstupe do areálu pretekov/ školy, rešpektovali a dodržiavali hygienické zásady a opatrenia. Odporúčame mať so sebou rúško.

 

 1. Vybavenie pretekára :

 

 • písacie potreby (nie obyčajná ceruzka, nie červená farba náplne),
 • buzola (od mladšieho žiactva vrátane),
 • pretekári musia byť vhodne oblečení a obutí do lesného terénu,
 • je zakázané používať tretry s klincami a rôzne technické pomôcky a podporné látky.
  Za vhodné oblečenie, výbavu a zdravotný stav pretekára zodpovedá vedúci organizácie.

 

 1. Štartovný poplatok : 8 Euro, uhradiť do 9. 9.2020 (štartovné, občerstvenie, obed ).

 

 1. Ubytovanie :

Organizátor neposkytuje spoločné ubytovanie.  Ubytovanie je možné sprostredkovať v obci Bátovce a rezervovať zálohovou platbou .
Cena za ubytovanie ( ubytovne, iné ubytovanie ) cca od 5 a viac €  osoba, noc.  Ubytovanie budeme riešiť individuálne.                                                                                                    

V prípade záujmu o ubytovanie sa treba informovať, čo najskôr na uvedených tel. číslach ( Gašpar Igor).

 

 1.   Doprava :   Náklady na preteky hradí vysielajúca organizácia

 

13. Prezentácia:

V priestoroch ZŠ Bátovce

 

Piatok od 19:00 – 20:00

Sobotu od 7:30 – 9:15

 

Miesto dátum a čas prezentácie je stanovený rozpisom príslušných pretekov a prezentujúci sú povinní ho bezpodmienečne dodržať. Pri prezentácii pred pretekom odovzdá vedúci pretekárov, prípadne pretekár starší ako 18 rokov, aktuálnu súpisku pretekárov na dané preteky za organizačnú jednotku. V prípade účasti pretekárov mladších ako 18 rokov, podpíše súpisku s prevzatím zodpovednosti za zdravotný stav neplnoletých pretekárov. Na požiadanie prezentácie, vedúceho počtárskej komisie, alebo hlavného rozhodcu, je povinný predložiť doklad potvrdzujúci totožnosť pretekára (s fotografiou) a preukaz poistenca (platí aj fotokópia) Vedúci pretekárov, prípadne dozor starší ako 18 rokov, by mal pre vlastnú potrebu mať pri sebe za pretekárov mladších ako 18 rokov potvrdenie o zdravotnej prehliadke nie staršie ako jeden rok, alebo čestné prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti absolvovať preteky, podpísané rodičom, alebo zákonným zástupcom, ktoré je platné na pretekársku sezónu.

 

 

 1. Zdravotná služba: bude zabezpečená v areáli pretekov.

 

 1. Vyhodnotenie:

 

Vyhodnotenie sa uskutoční po ukončení TOB a zverejnení výsledkov počtárskou komisiou.

 

Prví traja pretekári z každej kategórie získajú diplomy, medaily a vecné ceny, prvé tri oddiely získajú pohár.

 

 

B. Technické ustanovenia

 

 1. Preteká sa podľa pravidiel a súťažného poriadku Turisticko-orientačný beh (TOB), platného od 01.01.2019.
  Pravidlá nájdete na
  www.kst.sk

 

 1. Disciplíny pre všetky kategórie:

 

 1. Určovanie topografických a turistických značiek

 

 1. Orientácia - azimutové úseky (u najmladšieho žiactva a prípravky orientácia mapy)

 

 1. KPČ

 

 1. Lanová lavička

 

 1. Viazanie uzlov

 

 1. Plazenie

 

 1. Určovanie liečivých rastlín a drevín

 

 1. Hod na cieľ

 

 1. Odhad vzdialenosti

 

3. Predbežný program:

 

 

Piatok 18. 9. 2020

 

od 19.00 do 21. 00 –  prezentácia pretekárov

Sobota 19. 9. 2020

9.45

-

 

otvorenie pretekov a výklad trate v priestoroch ZŠ Bátovce

od 10.30

-

 

štart

od 12.00

-

 

obed , voľný program , športové hry

po vyhlásení výsledkov  - vyhodnotenie SP TOB

 

4. Schvaľovacia doložka:     Tento rozpis bol schválený SM KST

 

V prípade zmeny miesta realizácie TOB 1.slovenského pohára, vás budeme včas informovať.

 

Bližšie informácie poskytne : Igor Gašpar, tel. 0911653430, 0902198620,  tombato@zoznam.sk

 

   Igor Gašpar

   riaditeľ pretekov                                                                                                    

 

Jaroslav Mrázek

hlavný rozhodca

 

Mária Maxianová

SM KST

                   

 

Vyhľadávanie